Zachęcamy do kontaktu telefonicznego. Służymy doradztwem i pomocą w doborze najlepszych rozwiązań przeciwpożarowych. Pozostajemy do dyspozycji!

Dokumentacja, wykonawstwo

miniaturka domuZajmujemy się projektowaniem, naprawami i wykonywaniem systemów przeciwpożarowych. Ich sprawne działanie jest gwarancją bezpieczeństwa, dla osób na co dzień korzystających na przykład z budynków użyteczności publicznej. W naszej ofercie znajduje się między innymi opracowywanie dokumentu IBP, którego posiadanie jest egzekwowane przez przepisy prawa — wymóg prawny § 6 ust. 8 (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów). Klienci korzystający z naszych usług, mogą mieć pewność, że wszystkie prace wykonamy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wśród świadczonych przez nas usług znajduje się również wykonywanie ekspertyz przeciwpożarowych i budowlanych dla budynków już istniejących, ale niespełniających wymagań przeciwpożarowych i ewakuacyjnych. Proponujemy rozwiązania zastępcze mające na celu poprawę bezpieczeństwa pożarowego. Przygotowujemy też dopiero powstające obiekty do odbioru przeciwpożarowego. Już podczas budowy sprawujemy nadzór (wraz z kierownikiem budowy) nad właściwym sposobem wykonania elementów, które mają wpływ na bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

Jesteśmy profesjonalistami i dlatego nasza oferta na tym się nie kończy. Wśród świadczonych przez nas usług znajduje się także:

 • Opracowywanie dokumentu Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
  Podstawą prawną opracowania IBP jest § 6 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
  Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego zawiera:
  - (1) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania,
  prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych
  obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
  - (2) wyposażenie w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania
  przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń
  przeciwpożarowych i gaśnic;
  - (3) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
  - (4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są
  przewidywane;
  - (5) warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
  - (6) sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami
  przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
  - (7) zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi
  użytkownikami
  - (8) plany obiektów obejmujące także ich usytuowanie oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem
  graficznych danych,
  - (9) wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję. Koszty wykonania dokumentu IBP związane są z:
  - indywidualnie z wielkością obiektów,
  - potrzebną ilością wizyt obiektach,
  - inwentaryzacją do celów p.poż.,
  - pomiarami obiektu wysokości, szerokości dojść, przejść, określeniem stref pożarowych, dojazdu, zaopatrzenia wodnego do wewnętrznego i zewnętrznego gaszenia pożaru, pomiary klatek schodowych i ciągów ewakuacyjnych z rodzajem obudowy, określenie rodzaju konstrukcji nośnej w stosunku do przepisów p.poż., obliczenia gęstości obciążenia ogniowego:

wzór

 • Ekspertyzy, opinie przeciwpożarowe.
  Wykonanie ekspertyz przeciwpożarowych i budowlanych dla budynków już istniejących, ale nie spełniających wymagań przeciwpożarowych, ewakuacyjnych w celu wprowadzenia (odstępstw) rozwiązań zastępczych poprawiających bezpieczeństwo pożarowe. Inwentaryzacja budynku do celów przeciwpożarowych, obliczenia gęstości obciążenia ogniowego w budynkach PM (przemysłowomagazynowych). Analiza sposobu zabezpieczenia konstrukcji budynku pod względem przeciwpożarowym
 • Rozplanowanie, montaż oznakowania ewakuacyjnego i przeciwpożarowego.
  Montaż podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnic), oznakowania przeciwpożarowego, oznakowania ewakuacyjnego.
 • Przygotowywanie inwestycji budowlanych do odbioru przeciwpożarowego.
  Przygotowywanie inwestycji budowlanych do odbioru przeciwpożarowego. Nadzór na etapie budowy (wraz z kierownikiem budowy) nad poprawnością wykonywania elementów budynku pod względem przeciwpożarowym w sposób zgodny z projektem i prawem.
 • Projektowanie systemów sygnalizacji pożaru
 • Projektowanie instalacji oświetlenia ewakuacyjno-awaryjnego.
 • Opracowywanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW).
 • Projektowanie instalacji oddymiania.
 • Opracowywanie dokumentu oceny zagrożenia wybuchem.
 • Projektowanie instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP).
 • Montaż drzwi przeciwpożarowych, bram ogniowych.
 • Wykonywanie przejść instalacji przeciwpożarowych przez ściany i stropy, zabezpieczanie przeciwpożarowe dylatacji.
  Wykonywanie przejść instalacji przez ściany, stropy oddzieleń przeciwpożarowych.
 • Montaż hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Zabezpieczanie konstrukcji stalowych, drewnianych do wymaganej odporności ogniowej.